Share |

Тръгва проекта за развитие на е-управлението

по Оперативна програма „Административен капацитет”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува на интернет страницата си www.mtitc.government.bg проект на тръжна документация за открита обществена поръчка за изпълнение на най-големия проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за развитие на електронното управление. Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” - договор № К-10-31-1/07.09.2010 год. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

Тръжната документация обхваща пет дейности. Първата е определяне на т.нар. първични администратори на данни, вписването им в регистрите на електронното правителство и постигането на оперативна съвместимост. Реализацията приоритетно на вътрешноадминистративни услуги по електронен път ще даде възможност за прилагане на практика на принципа на служебното начало – информация, постъпила веднъж в администрацията да не бъде искана повторно от потребителите.

Проектът предвижда и изработването на референтен модел, който в последстие да улесни ведомствата да предоставят е-услуги. Петата дейност от обществената поръчка е свързана с усъвършенстването на правителствения портал и помощен инструментуриум за реализация на е-услуги. Всичко това ще доведе до намаляване на разходите и времето за реализация и усъвършенстване на електронните услуги въобще, ще подобри административното обслужване чрез поставяне на фокус върху потребителите им – граждани, бизнес, администрация.

Общественото обсъждане ще продължи до 28 юли.

eXTReMe Tracker