Share |

МТСП писа (6) на община Симитли за социалните услуги

Община Симитли е на едно от челните места с реална възможност за кандидатстване по социални проекти и програми

Община Симитли е сред най-добрите в региона по постигнато ниво и обхват на предлаганите социални услуги за хора в неравностойно положение, сочи анализът на експерти от Министерството на труда и социалната политика. Проверката от координаторите по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към МТСП е направена по общини за да се установи степента на готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от рискови целеви групи. Община Симитли е на едно от челните места с реална възможност за кандидатстване по проекти и програми в изпълнение на държавната политика и Плана за действие по деинституционализиране на лица с психични разстройства, лица с деменция и лица с умствена изостаналост, е заключението на анализаторите.
От изброените целеви групи на територията на Община Симитли са разкрити до момента социалните услуги - Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства.
Новите програми ще дадат възможност за разширяване и надграждане на предлаганите услуги в социалните центрове. Високата оценка на експертите от МТСП ще даде възможност на община Симитли, със защита на проект, да се затвори цялостния цикъл от предлаганите социални услуги в общината с изграждане и на Център за настаняване от семеен тип за лица с интелектуални увреждания.
В изпълнение на националната и общинска социалната политика естествено продължение е разкриването на нова социална услуга от резидентен тип за лица с умствена изостаналост, която да надгради и развие съществуващите до момента. „Новата услуга ще бъде включена в Годишния план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социални услуги в Община Симитли за периода 2011 - 2015 година и ще бъде разкрита през настоящата година. Община Симитли разполага с материална база изградена и реновирана за целите на социалните дейности и услуги, които предстоят да се разкриват и развиват за в бъдеще”, коментира директорът на „Заведения за социални услуги” в община Симитли Ивайло Гоцев.

eXTReMe Tracker