Share |

За активност на бизнеса при усвояване на средства по ОПРЧР призова министър Младенов

Младенов откри модернизираната дирекция „Бюро по труда” в Пазарджик

Бизнесът трябва да се възползва в максимална степен от възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) предоставя за субсидирана заетост, обучение, квалификация, преквалификация и социално включване. За това призова министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес по време на среща си с бизнеса в Българо-германския център за професионално обучение в Пазарджик. В нея участваха Филип Харт от Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Наталия Ефремова, заместник-директор в Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми” на МТСП, Дончо Баксанов, областен управител на област Пазарджик, Тодор Попов, кмет на града и народни представители.

Министър Младенов и неговият екип разясниха на работодателите новите моменти в програмите на ОПРЧР, които са най-атрактивни за бизнеса. По схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" МТСП предвижда да бъдат назначавани на стаж по 200 младежи до 29-годишна възраст ежеседмично, напомни той. Предвидени са средства за 6-месечен стаж на 8 500 младежи. Те ще получават субсидията в размер на минималните осигурителни прагове за съответната длъжност за годината, плюс осигуровките. Вече са наети 2000 стажанти като 50 % от тях след приключване на стажа остават да работят във фирмата, поясни министър Младенов.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3” е 31 май 2012 г., каза министър Младенов. Бюджетът на схемата е 34 млн.лв., а очакваните резултати от нея са най-малко 35 600 лица да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключови компетенции. 300 предприятия ще подобрят условията на труд и здравето при работа благодарение на схема „Безопасен труд”. На срещата беше обърнато специално внимание на схема „Социални иновации в предприятията” за създаване на детски кътове в компаниите, чрез които ще се стимулира бързото адаптиране към трудовия процес на младите родители.

Основна тема на дискусията със социалните партньори и неправителствения сектор беше нуждата от тясна връзка между образованието и бизнеса, особено в сферата на професионалното обучение. Близо 60 % от курсистите, завършващи обучение в Българо-германските центрове за професионално обучение на МТСП си намират работа след това, обяви в тази връзка министър Младенов.

Според Филип Харт от Европейската комисия инвестициите в обучение на заети лица дават добавена стойност и рефлектират върху стандарта на живот и възнагражденията на работниците и служителите. За него наличието на добър пазар на труда и квалифицирана работна сила е от особено значение за постигането на икономически растеж.

Преди срещата министър Младенов откри модернизираната дирекция „Бюро по труда” в града. Модернизацията е реализирана по схема „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие”. По проект „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по ОПРР Агенцията по заетостта оптимизира дейността на 35 бюра по труда в страната.

eXTReMe Tracker