Share |

Липсата на баланс между мъже и жени в управителните органи на предприятията в ЕС

ЕК възнамерява да публикува онлайн отговорите, получени по общественото допитване по темата

Намерението си Европейската комисия оповестява в отговор до българския евродепутат Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която депозира въпрос до Комисията относно бъдещите действия вследствие на общественото допитване.

Г-жа Неделчева повдига въпросите за начините на събиране, обработка и публикуване на отговорите; кои са критериите за избор на най-добрите мерки; могат ли неевропейските предприятия, организации на гражданското общество и организации, развиващи дейност в икономическия или промишления сектор да участват в допитването; каква рекламна стратегия е предприета, за да се осигури участието на целевата група в допитването; ще има ли достъпен за обществеността списък с всички организации, предприятия, органи, правителствени организации и т.н., които участват в допитването, заедно с подадената от тях информация.

„Целта на това допитване е да се потърси мнението на определена целева група — в това число държавите-членки, организациите, развиващи дейност в икономическия или промишления сектор, предприятията, организациите на гражданското общество, профсъюзите, органите, занимаващи се с въпросите на равенството. Идеята е да се проучат най-добрите мерки, които могат да бъдат взети от Съюза с цел повишаване на участието на жените в органите, вземащи икономически решения, и по този начин да се реши какъв вид законодателно действие Комисията да предприеме.», коментира Мария Неделчева.

Отговорът на комисаря по правосъдие и основни права Вивиан Рединг информира, че документът за консултация относно общественото допитване може да бъде намерен както на интернет сайта на ГД „Правосъдие“, така и на портала „Вашият глас в Европа“ и отговорите на участниците трябва да се изпращат на създадената за целта електрона поща. При желание, в допитването могат да участват и неевропейски заинтересовани страни.

Анализът на отговорите, получени по допитването, ще бъде извършен от службите на Комисията и ще допринесе за изготвянето на задълбочена оценка на въздействието, се посочва още в отговора. Няма критерии за избор на най-добрите мерки и всички мнения и препоръки ще бъдат взети предвид с цел да бъде изготвено решението на Комисията за предприемане на подходящи действия.

eXTReMe Tracker