Публична покана на община Благоевград

Община Благоевград обяви публична покана за избор на изпълнител за извършване на услугата:

"Организиране и провеждане на официална церемония по откриване на Областен информационен център и организиране и провеждане на заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от реализацията на проекта, публикации в печатните медии, репортажи в местни електрони медии”

Изпълнителят трябва да предприеме необходимите мерки за осигуряване на информация и публичност съгласно изискванията на проект: Изграждане и функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград”, които включват следните дейности:

1.Организиране и провеждане на официална церемония по откриване на Областния информационен център - 1бр;
2.Публикации в печатните медии - 6 бр;
3.Репортажи в местни електронни медии - 4 бр;
4.Организиране и провеждане на заключителна пресконференция за оповествяване на постигнатите резултати от реализацията на проекта -1 бр;

Прогнозна стойност 6250 лв. На първо място се класира офертата с посочена най-ниска обща цена без ДДС.

Изисквания към кандидатите:
•През последните 3 (три) приключили финансови години (2009, 2010, 2011г.) участникът да има оборот от изпълнение на услуги по разпространение на информация и публичност не по-малко от 22 000 лева без ДДС.
•През последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011г.), считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 (един) договор с предмет изпълнение на услуги по разпространение на информация и публичност по проекти, независимо от източникът на финансиране;