Share |

Мария Габриел: България е против определянето на задължителни екологични мерки при развитието на селските райони

Горският сектор също трябва да получи подкрепа по втори стълб на ОСП

На заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони бяха обсъдени депозираните поправки по доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Българският евродепутат Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ) взе активно участие като изрази надежда, че членовете на Комисията по земеделие ще успеят да се справят с намирането на общи линии за времето, което им е дадено.

Г-жа Габриел подчерта някои важни за България моменти. Тя се обяви категорично против определянето на задължителен минимален процент за екологичните мерки (25% или 30%) и сподели мнението си, че подобни мерки трябва да бъдат само с препоръчителен характер.
“Въвеждането на задължителен минимален размер не гарантира постигането на съразмерни резултати в различните страни членки. Смятам, че изборът на мерки трябва да е гъвкав и да се прави от конкретните държави членки в съответствие с конкретните им агроклиматични и други условия. Те трябва да имат възможността да приспособят нивото на плащане в съответствие със собствените си специфики и трудности и да определят най-целесъобразните мерки в зависимост от стратегията си за развитие на земеделието”, заяви Габриел.

Тя обърна внимание и на горския сектор, като поиска разширяване на обхвата на мерките и на бенефициентите по мерките, касаещи подпомагането на дейностите в горите.
„Моята страна България е сред малкото на брой държави-членки, в които преобладава държавната собственост върху горите (76.4% от горските територии на страната са държавна собственост). Към настоящия момент този висок процент държавна собственост ограничава значително възможността за търсене на финансова подкрепа по ПРСР, където мерките за повишаване на конкурентоспособността на горското стопанство са насочени само към частни собственици, общини и техни сдружения. Затова смятам, че към допустимите бенефициенти трябва да се добавят и публичните собственици на гори, включително и държавните предприятия, които са на самоиздръжка и не зависят пряко от националния бюджет.”, коментира Габриел.

За финал тя подчерта, че настоява за максимално намаляване на административната тежест за държавите членки, съкращаване на сроковете за разплащане и по-голямо финансиране от страна на ЕС и сподели намеренията си да подкрепи всяко предложение в тази посока.

eXTReMe Tracker