Share |

Мария Габриел: България влага много усилия в борбата срещу корупцията

Необходимо е засилено сътрудничество на ниво Европейски съюз

Българският евродепутат от Групата на ЕНП (ГЕРБ) Мария Габриел взе участие в изслушване на тема "Корупцията: оценяване, разкриване и предотвратяване на
проблема", което бе организирано от Специалната комисия на ЕП за организирана
престъпност, корупция и изпиране на пари (CRIM).

Г-н Флеминг Денкер, бивш прокурор и делегат в Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (GRECO), представи опита на Дания в борбата с престъпността. След това г-н Франсоа Бадие, началник на Централния орган за превенция на корупцията към френското министерство на правосъдието, сподели своята гледна точка за предотвратяването на корупцията във Франция. Презентацията на двамата експерти бе последвана от време за въпроси и отговори с членовете на Комисията CRIM.

Мария Габриел прояви интерес към методите и мерките за борба с организираната
престъпност, като попита какво може да се постигне на европейско ниво, за да се
гарантира добра подготовка на прокурорите и съдебния персонал, както и какви са
възможните мерки за предотвратяване на корупцията.

Двамата експерти отстояваха твърдо своята позиция, а именно за подсилено
сътрудничество в борбата срещу корупцията на общоевропейско ниво. Такова
сътрудничество е необходимо поради нуждата от добра подготовка на съдебните
служители. Звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз (Eurojust) трябва
да играе главната роля на координатор на националните антикорупционни мерки на
европейско ниво. Експертите потвърдиха също, че политическото желание за
сътрудничество е необходим елемент от процеса.

На финала Мария Габриел наблегна на ситуацията в България и свързаните с нея
реформи. 'От 2009 г. насам, България полага много усилия за борба срещу корупцията.
Независимо от това, за успех в тази област е изключително необходимо повече и
по-добро сътрудничество на европейско ниво".

eXTReMe Tracker