Share |

Екип на Приемна грижа към община Благоевград стартира изнесени срещи по проект „И аз имам семейство”

Социални експерти от община Благоевград и представители на Българския червен кръст (БЧК) представиха пред населението от ромската махала проекта „И аз имам семейство”.

На срещата, която премина под формата на дискусия, присъстващите подчертаха, че недостатъчната информация в медиите и липсата на повече такива срещи е причина за непроявяването на желание от страна на роми да бъдат приемни родители. Екипът по приемна грижа запозна заинтересованите от кампанията с целият набор от нужна документация, целите и моралната страна на проекта и като цяло на Приемната грижа.

След като през 2007 година Европейският съюз внесе наредба, която гласи, че до 2013 година социалните домове трябва да бъдат реформирани като социални услуги в общността - Центрове от семеен тип, Кризисни центрове и др, една от алтернативите за справяне с проблема е Приемната грижа. В тази насока стартира и проекта „И аз имам семейство” през декември 2011, а община Благоевград стартира участието си в него през месец февруари на следващата година.

„И аз имам семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът обучава приемни родители, които да приютят деца от проблемни семейства и в неравностойно положение, спомагайки им те да напуснат социалните домове и да се върнат в семейната среда. Той има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

eXTReMe Tracker