Share |

Комисия ще разгледа офертите за зимна поддръжка на улиците в Благоевград

Комисия от община Благоевград ще разгледа, оцени и класира представените оферти с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа /ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград”.

Това ще се случи в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Заседанието на комисията ще се състои на 5 ноември, от 13.30 часа, в зала 101 на община Благоевград. Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”.

Председател на комисията е инж. Стоян Благоев, зам.-кмет на община Благоевград по строителството и сигурността, а членове са Румяна Зъкова - директор на Дирекция “Финансова политика”, Антония Методиева – нач.-отдел ПНОП, инж. Камелия Вълкова – нач.-отдел “Планиране и инвестиционен контрол”, инж.Венцислав Атанасов - главен експерт “Инвестиционен контрол “Техническа инфраструктура и мрежи”, Иван Кунев – общински съветник и Радослав Тасков – общински съветник.

eXTReMe Tracker