Share |

ЮЗУ "Неофит Рилски" - кандидатстудентската кампания 2013

От днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" стартира подаването на документи за участие в класирането и явяване на редовни изпити. Срокът е до 8-ми юли.

Кандидатстудентски прием 2013/2014 год.

Срок за подаване на документи за участие в класирането и явяване на редовни изпити:

от 24 юни до 08 юли 2013 г.

Работно време на комисията по приема на документи:

в делнични дни - от 8.00 до 17.00 часа.
в почивни и празнични дни - от 9.00 до 15.00 часа.

График за провеждане на основните конкурсни кандидатстудентски изпити за 2013 година

-11 юли (четвъртък) - начало 09.00 ч.

Български език
История на България
География на България
Биология
Математика
Чужд език (английски, френски, немски, руски)

-12 юли (четвъртък) - начало 09.00 ч.

Български език
История на България
География на България
Биология
Математика
Чужд език (английски, френски, немски, руски)

-13 юли (събота) - начало 08.00 ч.

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

-13 юли (събота) - начало 08.30ч.

Практически изпит по рисуване

-13 юли (събота) - начало 09.00ч.

Практически изпит по български народни танци
Практически изпит за спец. Педагогика на музикалното изкуство и Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене и поп и джаз пеене)
Практически изпит за спец. Изпълнителско изкуство (музикален театър)
Практически изпит за спец. Актьорско майсторство
Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

Необходими документи:

Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).
Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не се е обучавал по специалност субсидирана от държавата в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.
Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Други документи:

За специалностите Логопедия, Педагогика на обучението по физическо възпитание и професионално направление Педагогика, кандидатите следва да се явят за предварителна проверка на говорните и комуникативните възможности пред назначени за целта комисии. Издържалите успешно проверката участват в класирането за съответните специалности.
Кандидат-студенти, подали документи в бюрата извън Благоевград и кандидатстващи за специалностите, посочени в т. 1 са длъжни да се явят на проверка за говорните и комуникативни способности в Благоевград, сградата на Учебен корпус I, на една от следните дати:
11 юли 2013 г. - от 14.00 до 17.00 часа;
12 юли 2013 г. - от 14.00 до 17.00 часа;
Удостоверение от съответното висше училище, че кандидат-студентите са се обучавали в платена форма на обучение.
Удостоверения и/или сертификати за издържани олимпиади, състезания, изпити по чужд език.
Документ, удостоверяващ, че лицето е:
с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
военноинвалид;
кръгъл сирак, ненавършващ 25 години през 2013 г.;
майка с три и повече деца;
близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета.
За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или Регионалните инспекторати по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.
Удостоверения и/или сертификати за кандидатстващите с олимпиади, състезания.
Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко един семестър (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.

За повече инфо:
http://www.swu.bg/information-for/prospective-students/admission-2013.aspx

eXTReMe Tracker