Share |

Измирането на риба край река Струмешница не е причинено от химическо замърсяване с отпадъчни води

Категорични са експертите на РИОСВ - Благоевград

Измирането на риба, в напоителен канал край река Струмешница не е причинено от химическо замърсяване с отпадъчни води, или влошено качество на водата.

Това е мнението на експертите от РИОСВ – Благоевград, след приключване на проверката по сигнал за мъртва риба, получен на телефон 112 на 06 юли 2013 г .

Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ–Благоевград и Регионалната лаборатория към ИАОС. При обхода на участък от река Струмешница в района между Оранжерии Петрич и моста на главен път София – Петрич, не е установена мъртва риба. Открита е единствено в долната част на напоителен канал с дължина около 3 километра, преминаващ покрай дясната дига на река Струмешница. Каналът е част от техническата инфраструктура за водовземане за нуждите на шараново стопанство „Струмешница“, експлоатирано от „Влахов и син“ ЕООД – гр. Петрич. При обхода на канала едновременно с мъртвата е наблюдавана и жива риба. Не са установени източници на замърсяване на водите в открития канал.

На три места по протежение на канала са измерени показателите: активна реакция /pH/, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост. Измерените стойности отговарят на нормалното състояние на водния обект. Резултатите от анализа на водните проби, взети от началото и края на канала, по показателя „химична потребност от кислород“ /ХПК/, са в нормите и са характерни за качеството на повърхностните води на река Струмешница в района.

eXTReMe Tracker