Share |

За пореден път хванаха "Агромах" да замърсява река Струма

РИОСВ Благоевград спря работата на „Агромах“ ЕООД в концесионна площ „Полето север“ при проверка по сигнал за помътняване на река Струма

РИОСВ Благоевград спря работата на „Агромах“ ЕООД в концесионна площ „Полето север“ при проверка по сигнал за помътняване на река Струма, в района на с. Бело поле, община Благоевград. Сигналът е постъпил на зеления телефон на инспекцията в петък 04.10. в 11:35 ч.

Веднага след получаване на сигнала е извършена проверка съвместно с Регионална лаборатория - Благоевград, съобразно указанията за действия при аварийни ситуации. Проверен е участъка от река Струма между последната точка на заустване на производствени отпадъчни води от производствена база на „Агромах“ ЕООД - с. Бело поле до концесионна площ за инертни материали „Полето-север“, чийто концесионер е „Агромах“ ЕООД. Установено е, че замърсяването на реката е предизвикано от извършване на земно-насипни работи от дружеството в същия ден с цел изграждане на временен предпазен насип, разграничаващ концесионната площ от водния обект – река Струма. Насипаните инертни материали и земни маси в коритото на реката са с високо съдържание на глина и са причинили видимо помътняване на реката надолу по течението.

Всички дейности в участъка, граничещ с реката, са преустановени по време на проверката. За случая е уведомена Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград за предприемане на мерки по компетентност.

Припомняме, че преди дни РИОСВ – Благоевград извърши проверка на „Агромах“ по сигнал за замърсяване на река Струма, с води с голяма мътност от дейността на трошачно-миячно-сортировъчната инсталация (ТМСИ) на фирмата в с. Бело поле. За установените тогава нарушения на дружеството е съставен акт по Закона за водите и ще бъде наложена санкция от 2 000 до 10 000 лв.

От месец август 2012 г. на „Агромах“ ЕООД е наложена текуща санкция в размер на 3540 (три хиляди петстотин и четиридесет) лв./месечно, за замърсяване на водите на река Струма с наднормено съдържание на неразтворени вещества в отпадъчните води от дейността на ТМСИ и асфалтова база в село Бело поле. От началото на 2013 г. до момента, в резултат на планов контрол и извършени извънредни проверки на дружеството са съставени общо 6 акта за установени нарушения и са издадени наказателни постановления на стойност 22 000 (двадесет и две хиляди) лева.

eXTReMe Tracker