Share |

Синдикат „Образование“: огромни проблеми в предучилищното образование!

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ направи анализ на предучилищното образование и установи огромни проблеми в този етап от образователната система, като ще направим предложения за решения на МОН.

Анализът показа категорично необходимостта от преминаване към делегирани бюджети на детските градини. Оказа се, че всички работещи и заинтересовани настояват за тяхното въвеждане в детските заведения, аналогично на училищата. Ползите, които ще има системата от това, са безспорни, според работещите в тях и родителите на децата, но действията на политиците показват, че те мислят обратното.

Причините за преминаването към делегирани бюджети на детските градини са много:
Средните заплати на персонала в детските градини са със 150 лева по-ниски от тези в училищата. В следствие на това средната възраст на педагогическия персонал в тях е 59 години;

Липсват специалисти музикални ръководители, поради финансовата невъзможност за наемане на такива;

Работещите в тези звена често не получават 6 заплати при пенсиониране;
Педагозите и обслужващият персонал не получават допълнителните плащания по КТД поради липса на пари;

Не се заплаща допълнително за удълженото работно време през лятото;
Детските градини нямат средства за материали и консумативи и редовно се събират пари от родителите;

Децата в групите са от 27 до 32;
Директорите на детските градини предлагат неплатен отпуск, въпреки наличието на платен, поради липса на пари за заместници;
Поради липса на персонал работещите педагогически специалисти нямат право на регламентирани почивки;

Често учителите се задържат в детската градина за несвойствени и административни дейности, поради липса на персонал - помощник директор;
Много често ремонтите са некачествени и се налага поредица от ремонти, поради липса на финансов контрол от директора на детската градина;
Икономиите на детската градина, направени от бюджета във вид на преходни остатъци, се отнемат от общините.

За решаване на тези фундаментални в този образователен етап проблеми е необходимо своевременно да се подготви преминаването към делегирани бюджети на всички детски градини в Бюджет 2015. Освен това трябва да се повиши размерът на единния разходен стандарт за дете в детска градина или подготвителна група. Сега тези средства понякога се отклоняват за други общински дейности, извън функция образование.

Държавата трябва да определи финансов стандарт за размера на издръжката на общините. Сега е ясно и регламентирано колко дава държавата за дете, но общините сами определят ниския и недостатъчен размер на средствата за издръжка и това е крайно негативно за качеството на предучилищното образование.

Синдикат „Образование“ за пета поредна година започва кампания за преминаване към делегирани бюджети в детските градини, което трябва да е приоритет във финансирането на средното образование в новия Закон за предучилищното и училищното образование и ще гарантира безспорна прозрачност при разходването на средствата в системата.

eXTReMe Tracker