Share |

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2013 г. се увеличават

Спрямо края на третото тримесечие на 2013 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.3% (до 20.0 хил.). В частния сектор наетите се увеличават с 0.9% (до 66.2 хиляди).

В края на декември 2013 г. в сравнение със същия период на предходната година общия броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 1.5% (или с 1.3 хил.). По сектори в сравнение с края на декември 2012 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.9% (или с 0.6 хил.) и в обществения сектор намаляват съответно с 3.3% (или с 0.7 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2013 г. с 3.6% до 575 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 759 лв., а за частния - 517 лева.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 0.2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2013 г. област Благоевград е на предпоследно място по показателя средна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане - 538 лева.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1138 лв., Враца - 825 лв. и Варна - 817 лева.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ:
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Labour_Method_1.1.pdf

eXTReMe Tracker