Share |

„ДГС Рилски манастир” вече е самостоятелно териториално поделение към Югозападното държавно предприятие

Инж. Иван Коюв е директор на новата структура

Седалището на новото териториално поделение към Югозападното държавно предприятие е в гр. Рила, област Кюстендил.
За директор на ТП „ДГС Рилски манастир” е назначен инж. Иван Коюв – досегашен главен експерт в ЮЗДП – Благоевград. Той е с 14-годишен професионален опит в системата на горите, като последователно е заемал длъжностите старши лесничей и зам.-директор на „ДГС Симитли”, зам.-директор на „ДГС Струмяни”, експерт в РДГ – Благоевград.

Близо 13 400 хектара са горите – държавна собственост, попадащи на територията на двете общини Рила и Кочериново, които ще стопанисва възстановеното „ДГС Рилски манастир”.

С обособяването на стопанството като самостоятелна структура ще се улесни достъпът на местното население до предлаганите услуги. Целта е да се реагира по-бързо както на нуждите на домакинствата от дърва за огрев и строителна дървесина, така и при издаване на справки, на разрешителни за лов, заверка на ловни билети и др. Очаква се също да се активизира комуникацията с останалите заинтересовани страни – представители на местната власт, на бизнеса, оператори в горите. Ще се подобрят възможностите за превенция и реакция при възникване на пожари и ще се засили контролът при сигнали за нарушения в горите.
„ДГС Рилски манастир” „е правоприемник на всички договори, сключени за дейности в горските територии, както и за продажбата на дървесина от тях”, се посочва още в заповедта на министъра. Всички служители запазват работните си места. Към момента в държавното горско стопанство работят общо 59 служители, като 24 от тях ще преминат на работа в новото териториално поделение.
В исторически план с обособяването на „ДГС Рилски манастир” се възстановява една вековна традиция. Стопанството е едно от най-старите в страната, създадено в далечната 1894 година. През 2010 г. със заповед на тогавашния министър на земеделието и храните „ДГС Рилски манастир” премина към „ДГС Дупница”.

eXTReMe Tracker