Share |

По инициатива на СЮЗО се учреди Мрежа за социално предприемачество в Югозападна България

На срещата беше учредена Мрежа за социално предприемачество в Югозападна България, като се приеха правила за нейната работа.
Представителите на местни и регионални власти от областите Благоевград и Кюстендил и представителите на социални предприятия на територията на двете области подписаха Меморандум за учредяване на Мрежата, като основните направления, в които ще се работи са:
√ Провеждане на информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост за социалната икономика;
√ Подкрепа на съществуващите социални предприятия с цел финансова и организационна устойчивост чрез предоставяне на бизнес информационни и консултантски услуги;
√ Стимулиране на сътрудничеството с различни институции и организации за развитие на социалната икономика;
√ Разработване на съвместни стратегии за развитие на социална икономика в региона;
√ Реализиране на индивидуални и партньорски програми и проекти с фокус върху социалното предприемачество;
√ Развитие на човешките ресурси чрез провеждане на съвместни обучения, конференции, кооперационни борси;
√ Насърчаване на инициативите на пазара на труда, насочени към социално уязвими групи чрез активно взаимодействие с местни, централни и регионални власти;
√ Съдействие за повишаване на конкурентноспособността на социалните предприятия чрез създаване на общи маркетингови стратегии;
√ Оказване на подкрепа за модернизиране на произведствената инфраструктура на съществуващите социални предприятия;
√ Организиране и съвместно участие на изложения, панаири, бизнес форуми.
Координираща организация на Мрежата ще бъде Сдружение на Югозападните общини.

eXTReMe Tracker