Share |

Община Симитли финализира успешно проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново“

В петък от 13.00 часа на заключителна пресконференция в заседателната зала на Общинска администрация Симитли отчитат резултатите по проекта.

Проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново” е финансиран по Договор № 12-11-58 / 04.12.2012 г. от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

От месец декември 2012 г. до настоящия момент община Симитли, в партньорство с общините Хаджидимово, Гърмен и Кочериново реализираха проект за оптимизиране на административните си структури. Проектът бе изпълнен в тясно партньорство с консултанти, като бе извършен функционален анализ и бяха изследвани работните процеси; разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите; бяха оптимизирани структурите и преразпределени функции и дейности; бяха подобрени организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура.

Резултатите от изпълнението на проекта, същността, извършените дейности, постигнатите цели и резултати ще бъдат представени на заключителна пресконференция в община Симитли в петък, 25-ти юли от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Симитли. Конференции за представяне на постигнатите резултати ще се проведат и в общините- проектни партньори. В четвъртък, 24-ти юли от 10.00 часа е конференцията в община Хаджидимово, а от 14.00 часа ще бъдат отчетени постигнатите резултати пред обществеността в община Гърмен. В петък от 10.00 часа ще се проведе и конференция в община Кочериново.

Постигнатата цел от изпълнението на проекта е оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново за постигане на по-голяма ефективност и избягване дублирането на функции.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

eXTReMe Tracker