Share |

Община Рила успешно приключва първия си самостоятелен проект по ОПАК

Община Рила успешно приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-13-183/25.11.2013 г. Резултатите от проекта „Разработване и въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документи в община Рила”, бяха оповестени на заключителна пресконференция в залата на Туристическия информационен център в гр. Рила.
Това е първият успешно приключен самостоятелен проект на общината по ОПАК, до момента общината е била само партньор в проекти по същата програма, обяви зам.кметът на Рила Лазар Чавков, който е и ръководител на проекта. Основните резултати от проекта са свързани с разработването на основните стратегически документи на общината за програмен период 2014-2020 г.: Общински план за развитие, Програма за използване на възобновяемите енергийни източници; План за енергийна ефективност; Програма за развитие на туризма; Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците.
Новият общински план за развитие определя визията на община Рила като „съвременен културен и туристически център, с подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство“. За нейното постигане са формулирани две стратегически цели, които определят основните посоки на развитие през следващите седем години: създаване и развитие на устойчива местна икономика, насочена към повишаване потенциала на човешките ресурси и достигане равнище на заетост, доходи, и социална интеграция, осигуряващи високо качество на живот; и съхраняване на екологично чистата природна среда, социализиране и популяризиране на културно-историческото наследство и идентичност, като основа за комплексно хармонично развитие на общината.
Според ОПР и Туристическата стратегия, двигатели на икономическия растеж в общината ще бъдат развитието на туризма, екологичното селско стопанство и пълноценното използване на природните и екологични дадености на Рила. Особено внимание е отделено и на развитието на човешките ресурси, създаване на условия за трудова заетост, развитие на пазара на труда и съхраняване на демографския потенциал на общината, която е сред малкото в страната, които имат положителен механичен прираст на населението през 2013 г.

eXTReMe Tracker