Share |

23 години от обявяването на “Национален парк Рила” за защитена територия

Годишнината ще бъде отбелязана с „Дни на Национален парк Рила“ в Регионален исторически музей - Благоевград

23 години от обявяването на Национален парк "Рила” за защитена територия ще отбележи Дирекция „Национален парк Рила”. Честването ще започне с официално откриване на Дни на Национален парк Рила под надслов „Заедно сред природата на Рила“ на 24 февруари, от 11.30 часа в Регионален исторически музей Благоевград. На церемонията ще бъде обявен Втория Национален ученически конкурс на тема “Национален парк „Рила” – познат и непознат.“
Ученици от клуб „Приятели на Национален парк „Рила“ към Обединен детски комплекс - Благоевград ще представят екологични образователни програма за защитената територия.
В дните 25 - 27 февруари от 10.00 до 16.00 часа в конферентната зала на Регионален исторически музей Благоевград, експерти от Дирекцията на парка и музейни специалисти от отдел „Природа“ ще представят презентации. В програмата са предвидени образователни и тематични занимания и екоигри.

*****
“Рила” е най-големият от трите национални парка в България, разположен на площ от 81 046 ха, и една от най-големите защитени територии в Европа.
Паркът е защитен природен обект от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата (IUCN), включен в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати, член на мрежата защитени територии ПАН Паркове. В него попадат 4 резервата - “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. В центъра на парка се намира връх Мусала – 2925 м. Тук има над 100 върха с надморска височина над 2000 м и над 120 ледникови езера. От парка водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.
В границите на парка са описани 1400 висши растения, някои от които са от първостепенно биологично и научно значение. От тях защитените от закона са 51 вида, а 13 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения.
В Червената книга на България, 98 вида са вписани като застрашени и редки. Сред рилските растения има 57 ендемични – 36 балкански, 18 български и 3 локални, които се срещат само в Рила - рилска иглика, рилски ревен и павловско шапиче.
Фауната на НП “Рила” е представена със 178 вида гръбначни животни, много от които с национално, европейско и световно значение – дива коза, кафява мечка, златка, скален орел, лалугер и с над 2900 вида безгръбначни.

eXTReMe Tracker