Share |

Община Разлог с дългосрочна политика за енергийната ефективност на сгради в града

Община Разлог е с целенасочени дейности и идеи за подобряване на енергийната ефективност в града. Освен това се предприемат действия за подобряване на обществените и многофамилните жилищни сгради. Подадени са 4 проекта по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020. Те обхващат важни обществени сгради в социалната, образователната, културната и административната инфраструктура. Строително монтажни дейности ще бъдат извършени на НЧ „15 септември 1903-1909г.”, СОУ„Братя Каназиреви”, ОУ„Никола Парапунов”, Туристическата спалня и Интерната.
Прилагането на заложените цели в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г., ще допринесат за достигане на по-висок клас на енергопотребление във всички сгради и намаляване на разходите за енергия. Значително ще се подобрят експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. Първите проекти са подадени в предварително определения срок и в размер на половината от размера на безвъзмездна финансова помощ. Това дава право да бъдат подготвени проекти до 31 май за останалите 50 % от безвъзмездната финансова помощ, с които да се повиши енергийната ефективност и на жилищния сектор в Разлог.
Община Разлог е един от 28-те конкретни бенефициенти, които имат право да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по откритата процедура на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Чрез изпълнение на мерките ще се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в сградите на Разлог. Това ще доведе до гарантирано намаляване на енергопотреблението и ще бъдат създадени необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.

eXTReMe Tracker