Share |

Работната сила в Област Благоевград през 2016 г.

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Благоевград са 146.9 хил., или 69.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) през 2016 г. се понижава с 1.0 процентни пункта, като при жените намалява с 1.5 процентни пункта, а при мъжете - с 0.5 процентни пункта. По стойност на коефициента на икономическа активност за тази възрастова група област Благоевград се нарежда на единадесето място сред областите в страната.

Общият брой на заетите лица e 135.9 хил., или 50.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Благоевград през 2016 година. По степени на образование - с висше образование са 29.6 хил. лица, със средно - 84.1 хил. и с основно или по- ниско - 22.2 хил., като коефициентът им на заетост е съответно - 73.1, 60.7 и 25.2%. В сравнение с 2015 г. през 2016 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование - с 0.4 процентни пункта и намаление на коефициента на заетост на лицата със средно образование и с основно или по-ниско - съответно с 0.9 и 0.1 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2016 г. в област Благоевград са 134.6 хиляди, като в сравнение с 2015 г. броят им намалява с 0.8%. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.0%, съответно 65.1% за мъжете и 62.9% за жените и в сравнение с 2015 г. той нараства с 2.2 процентни пункта при мъжете, а при жените намалява с 1.1 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 15.7% през 2016 година. В сравнение с 2015 г. коефициентът на заетост за тази възрастова група намалява с 0.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 - 34 навършени години през 2016 г. е 66.1%, или с 3.0 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2015 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 35 - 44 навършени години и 45 - 54 навършени години през 2016 г. е съответно 85.8 и 81.6%, като в сравнение с 2015 г. за първата група той е по-висок с 3.6, а за втората намалява с 0.3 процентни пункта.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години през 2016 г. е 59.8%. и в сравнение с 2015 г. той нараства с 3.2 процентни пункта.

Безработните лица през 2016 г. в област Благоевград са 12.2 хил., от които 7.4 хил. са мъже и 4.8 хил. – жени. Коефициентът на безработица бележи понижение с 2.0 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 8.3%. При мъжете коефициентът на безработица намалява с 3.7 процентни пункта, а при жените - с 0.4 процентни пункта, като достига съответно 9.6 и 6.8% (фиг.2По този показател (от по-ниската към по-високата му стойност) област Благоевград се нарежда на шестнадесето място в страната.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2016 г. в област Благоевград са 63.5 хил., от които 29.4 хил. са мъже и 34.0 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 30.2% - съответно 27.8% за мъжете и 32.5% за жените.

eXTReMe Tracker