Share |

Сесия на Общински съвет Благоевград

На днешната редовна сесия на Общински съвет Благоевград бяха приети 38 от общо 39 точки. Като извънредни точки бяха гласувани две предложения на общинска администрация, касаещи участието на Община Благоевград в проекти по Оперативни програми.

С едното предложение общинските съветници гласуваха намаляване от 64 231,14 лева на 43 908.57 с ДДС, на сумата която Община Благоевград трябва да осигури за съфинансиране по проект "Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград".По проекта са включени 15 сгради, които ще бъдат обновено по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,в изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Другото извънредно предложение касае проектно предложение на Община Благоевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. - „Интегриран градски транспорт“. Заложени за изпълнение са три инвестиционни компонента.
Първият касае инвестиране в изграждане на електронна транспортна система за управление на масовия обществен транспорт в град Благоевград, която ще допринесе за намаляване на екологичното замърсяване чрез контролиране на трафик обема.

Вторият компонент включва дейности по изграждане и монтаж на метални рамки за информационни табла по спирките.
Третият компонент предвижда изграждане на подлез към кв. „Грамада“, който ще подобри свързаността на града и ще обезопаси достъпността между южната и северната част на Благоевград.

Изпълнението и прилагането на всички тези мерки неминуемо ще доведат и до намаляване на отрицателното влияние и въздействие върху околната среда.Заложеният срок за изпълнение на проекта, съгласно одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград, е до 36 месеца, като общата стойност на бюджета е до 4 321 000.00 (четири милиона триста двадесет и една хиляди) лева.

По предложение на председателя на Общински съвет, г-н Радослав Тасков, местните парламентаристи приеха на второ четене проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Благоевград и издаване на сертификати клас В. Наредбата предвижда редица мерки с цел подобряване на инвестиционния климат в Благоевград и повишаване конкурентоспособността на икономиката.

Общинските съветници гласуваха актуализация и изменение на Наредбата за местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград . Касае се за допълнение на Тарифата към Наредбата с която се регулирани таксите, които ще се заплащат от спортни клубове и граждани за ползването спортните съоръжения на Спортен комплекс в кв. Еленово.

Общинските съветници отхвърлиха предложението за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ XIV “за парк” в кв. 36, по плана на жк “Еленово 1”, с цел образуване на нов УПИ XVIII-626.112 по имотни граници на имот с идентификатор 04279.626.112 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение “за обществено обслужване” и нов УПИ XIV с предназначение “за парк”, с мотив да се запази целостта на имота за парк.

eXTReMe Tracker