Share |

Предстоящата редовна сесия на Общински съвет Благоевград

В дневния ред на предстоящата редовна сесия на Общински съвет Благоевград са включени редица точки, касаещи участието на общината в различни проекти по оперативни програми. Местните парламентаристи се очаква да дадат съгласие за участие на Община Благоевград като партньор в изпълнението на одобрени проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България” 2014-2020 г. Очаква се съветниците да дадат одобрение за придвижване напред на проекти „Пространство за равен шанс“ и „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград“. На гласуване ще бъде подложено и кандидатстването на Община Благоевград с проектно предложение „Социална инфраструктура за услуги за деца“ по Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.

По инициатива на граждански комитет са внесени 2 предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Благоевград” на арх. Александър Георгиев Баров /посмъртно/и на инж. Захари Якимов Донев, които се очаква да бъдат гласувани на сесията този петък.

Очаква се съветниците да приемат предложение относно актуализиране Списъка на средищните училища в Община Благоевград за учебна 2017/2018 година, както и две предложения за увеличаване броя на децата в общинските детски градини с по-голям брой от определения максимален.
На предстоящата сесия ще бъде гласувано и отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет – Благоевград критерии и целеви групи: деца с трайни увреждания и скъпоструващо лечение; ”, лица, изпаднали в тежко социално положение, вследствие на инцидентно възникнала нужда.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент. Предложеният дневен ред беше одобрен днес, 24.07.2017г., и от Председателския съвет към ОбС – Благоевград. В заседанието се включиха председателят на съвета г-н Радослав Тасков и заместниците му Илиан Георгиев, Злата Ризова, Румен Калайджиев и Цветозар Балабанов.

Сесията на Общински съвет - Благоевград ще се проведе на 28 юли 2017 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември”.

eXTReMe Tracker