Share |

След включване на допълнителен обект „ремонт на ВиК мрежата на ул. „Мелник”, кметът спечели доверието на Общински съвет

На извънредна сесия Общински съвет Благоевград преразгледа решението си от 06 февруари и дадоха съгласие и упълномощиха кметът на общината Атанас Камбитов, да гласува от името на общината в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г.

След състоялите се дебати, съветниците се обединиха около предложението за изменение в решението, направено от съветник Гергана Янчева и засягащо точки I.4. и I.5 от дневния ред на предстоящото заседание на Асоциацията по В и К. Тези точки касаят одобряване на предложената от „ВиК“ ЕООД - Благоевград Обобщена и Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост. Внесените промени се отнасят до увеличаване на средствата за инвестиции за Община Благоевград за 2018г., чрез включване на допълнителен обект „ремонт на ВиК мрежата на ул. „Мелник”“ в размер на 112 000 лева, към предвидените вече средства в размер на 430 550 лева. В противен случай съветниците упълномощават кметът Камбитов да гласува с „въздържал се“ по тези две точки.

Предложението бе подкрепено с 31 гласа „за“, 0 „против и 1 „въздържал се“.

eXTReMe Tracker