Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2018 година

По данни на Националния статистически институт през 2018 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 907 нефинансови предприятия, или с 1.7% повече в сравнение с 2017 година. 

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 93.6% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 0.8% и големите предприятия (над 250 заети) - 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2018 г. е печалба от 572 млн. лв. или с 17.6% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 71.5% от общия брой и размерът и е 692 млн. лв. Тези със загуба са 18.0% и стойност 121 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.5%. Най-голяма е загубата в микропредприятията - 66.0% от общия размер.

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Благоевград са 88 399, произведената продукция по текущи цени е на стойност  5 621 млн. лева. 

Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ са представили 489 фирми от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ в област Благоевград, или 2.2% от общия брой от отчетените нефинансови предприятия. В тях е произведена продукция за 126 млн.лв. по текущи цени от 3 124 лица. Отчетен е положителен финансов резултат от 5 млн. лeва.

Промишленост

През 2018 г. годишен отчет за дейността си са представили  2 390 промишлени предприятия, или 10.9% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в област Благоевград, като 93.1% са от сектор „Преработваща промишленост“.
Произведената продукция в промишления сектор през 2018 г.  по текущи цени е на стойност 1 941 млн.лв., която формира 34.5% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В този сектор през 2018 г. в област Благоевград работят 33 264 лица, или 37.6% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия.

Строителство

През 2018 г. годишен отчет за дейността си са представили  874 строителни предприятия, или 4.0% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в област Благоевград. През 2018 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 603 млн.лв. по текущи цени, или 10.7% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В предприятията от този сектор работят  6 084 лица, които формират 6.9% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия.

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 7 773 търговски предприятия от област Благоевград, или 35.5% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. 
През 2018 г. в търговския сектор е произведена продукция на стойност 536 млн.лв. по текущи цени, или 9.5% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В 


предприятията от този сектор работят  16 570 лица, които формират 18.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия.

Услуги

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили  10 381 предприятия от сектора на услугите, или 47.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в област Благоевград, като 32.1% са от сектор „Транспорт, складиране и пощи“.
Произведената продукция в сектора на услугите през 2018 г.  по текущи цени е на стойност 2 415 млн.лв., която формира 43.0% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В този сектор през 2018 г. в област Благоевград работят 29 357 лица, или 33.2% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия.