Решения от редовното заседание на Общински съвет Благоевград

С пълно мнозинство съветниците в Общински съвет Благоевград одобриха създаването на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Благоевград, която ще разгледа подадените документи и ще проведе интервюта с кандидатите. За председател на комисията бе избран Давид Петров, а за членове: Валентина Шаркова, Кирил Ваклинов, Исмет Узунов и Иван Станчев.

На днешното редовно заседание местните парламентаристи поставиха 75 решения.

Предложенията, относно приемане на Наредба за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград, проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград, получиха положителен вот. 

Общински съвет Благоевград предостави права на Кмета на Община Благоевград да издаде нова запис на заповед за авансово плащане по проект: „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“.

Парламентаристите дадоха своето съгласие „Общински футболен клуб „Пирин“ ЕООД, представляван от управителя Атанас Дафинов, да сключва договори за рекламна дейност с ЕТ, ЮЛ и други сдружения и организации, спонсори на клуба за поставяне на рекламни табели, банери и др. върху стълбове на уличното осветление на територията на Благоевград, собственост на Община Благоевград, които са монтирани върху имоти-общинска собственост за срок до 1 година за реклама дейността на съответното юридическо лице, като приходите да постъпват по сметка на дружеството. 
Монтираните рекламни табели следва да се поставят по начин, който да не уврежда съответното осветително съоръжение, да са с размери, които да не пречат на монтирани вече такива и на свободното преминаване на пешеходци и автомобили, както и да не закриват фасади на сгради и витрини на обекти. Рекламните табели, банери  не трябва да съдържат забранени от законодателството на РБ продукти, вещества и дейности.

Единодушно бе прието предложението на Дейвид Арабаджиев – секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград, като на 19 заявителя ще бъде отпусната сума от по 4 хил. лв.

Общинските съветници одобриха  изработване на Подробен устройствен план (ПУП) по няколко предложения от Кмета на община Благоевград, както и предложения за одобряване на пазарна цена на жилища.

Общинските съветници се произнесоха положително и по предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването върху поземлен имот за изграждане на нов Център за спешна медицинска помощ-Благоевград.

Местните парламентаристи дадоха и положително становище по извънредното предложение, внесено от кмета Илко Стоянов, свързано с превръщането на част от парк "Македония" във високотехнологична зелен зона. 

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри днешното редовното заседание.