Съдилищата в Благоевград с мерки срещу вирусната епидемия

Апелира се към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като ги умолява да се въздържат от посещение в Съдебната палата, ако характера и вида на посещението не изискват личното им явяване, особено при наличие на данни за здравословно респираторно заболяване и повишена температура.


Справки по делата може да се извършват освен чрез посочените електронни адреси и на следните телефони:

1/Окръжен съд
 

Регистратура - 073/889835, Гражданско деловодство - 073/889807, Наказателно отделение - 073/889856, Архив - 073/889814

При необходимост от документи, страните по делата ще могат да получат същите на посочен електронен адрес или факс.
Гражданите и техните процесуални справки могат да правят справки и чрез електронната поща на съда blagoevgrad-os@iustice.bg, както и да изпраща документи и книжа по факса на съда 073/83-03-96.

2/Районен съд

Служба Деловодство“ на телефон 073 8896434 /за граждански дела/ и 073 8896451 /за наказателни дела/, а при необходимост от документ, могат да получат същия на електронен адрес или факс.
Гражданите и адвокатите могат да правят справки и чрез електронните пощи на гражданско деловодство – rc.blagoevgrad.civil@gmail.com и на наказателно деловодство – rc.blagoevgrad.criminal@gmail.com .

Достъпът до Съдебна палата-Благоевград да бъде ограничен.
 

Няма да се разглеждат  в открито съдебно заседание, с изключение на неотложните съдебни производства, изискващи незабавно- бързо произнасяне, ДЕЛАТА считано от днес, 10.03.2020 г. в срок до 1 месец,.

Отлагат се всички събития, като семинари, общи събрания, планираното отчетно събрание за Доклада на дейността на Окръжен съд- Благоевград и районните съдилища в окръга за отчетната 2019 г., други служебни мероприятия, работни срещи, приемните дни на ръководството на съда, командировки, участия в обучения и конференции на съдии и служители, за посочения период.

Указва се на съдиите и служителите да ограничат всякакви пътувания до рискови страни и райони.

Задължават се съдиите и служителите стриктно да следват хигиенните мерки препоръчани от здравните власти, в това число дезинфекция и хигиена на работното място и периодично използване на
предоставените дезинфекциращи препарати, ръкавици, маски и други предпазни средства.

Осигурява се интензивно дезинфекциране и хигиенизиране на всички помещения, коридори, санитарни възли в сградата на ОС Благоевград - 4 пъти на ден по утвърден график.

Забранява се достъпа в Съдебната палата на всяко лице, извън работещите в сградата, страните по делата и техните процесуални представите, както и на лица с конкретен повод на посещение в съда.
 

Забранява се достъпа в Съдебната палата на всички лица, с видимо здравословни проблеми и грипна симптоматика.

Задължава се се всеки служител при първи симптоми на заболяване да уведоми незабавно административния ръководител и да напусне