Агенцията за социално подпомагане с препоръки във връзка с пандемията

С оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с цел недопускане струпвания на множество хора, желаещи да подадат заявления-декларации за отпускане на определени социални плащания, Агенцията за социално подпомагане отново обръща внимание на създадените възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване.

Агенцията за социално подпомагане препоръчва на своите бъдещи и настоящи клиенти да си останат вкъщи, като в случай на необходимост да се насочат към ползването на електронните ѝ услуги, както и към останалите възможности за заявяване на административни услуги чрез алтернативни канали, които може да се намерят на сайта на АСП.

- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

- по пощата с обратна разписка;

- чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис:

Осигуряване правата на хората с увреждания:

За времето на обявено извънредно положение , правото на вида подкрепа на основание Закона за хората с увреждания се осигурява от датата на подаване на заявлението-декларация за изготвяне на индивидуална оценка.

Експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Всички индивидуални оценки на потребностите, заповеди за отпускане на месечна финансова подкрепа и направления за включване в механизма лична помощ, издадени въз основа на пожизнени ЕР на ТЕЛК/НЕЛК , чиито срокове изтичат в периода 13.03.2020 г. до 12,04.2020 г. се удължават за срок до 12.05.2020 г. В тези случаи месечната финансова подкрепа следва да се изплати и за месец май 2020 г.

Не се удължава срокът на определеното право на чужда помощ, когато същият е бил определен за срок , различен /по-кратък/ от срока на ЕР на ТЕЛК /НЕЛК.

Сроковете на всички ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на лица с увреждания , които изтичат по време на обявеното извънредно положение и нямат постановени ЕР , се удължават с два месеца / към момента до 12.06.2020 г/.В този период лицата могат да подават заявления-декларации за отпускане на различни социални плащания по тях.

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение издадените заповеди от дирекциите “Социално подпомагане“ за настаняване в специализирани и в социални услуги от резидентен тип, които се финансират от държавния бюджет и срокът им изтича в периода от 01.03. 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение.

Мерките и действията, които се предприемат до отмяна на извънредното положение по отношение на предоставянето на семейни и социални помощи са разписани в чл. 12 от ЗМДВИП.

До отмяна на извънредното положение не се прилагат изискванията за:

Полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това.

По преценка на кметовете на общини, и при доказана необходимост полагане на общественополезен труд се извършва само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания.

Редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

Сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение.

В случаите на подадени нови заявления с приложени всички изискуеми документи, за определяне на правото, ДСП издава индивидуален административен акт.

ДСП извършва служебна проверка на данни и обстоятелства, които може да се получат по служебен ред.

В случаите, в които има подадени заявления, към които не са приложени всички изискуеми документи, ДСП не издава административен акт, производствата се спират и след отмяна на извънредното положение се дава срок за отстраняване на нередовностите, за което лицата се уведомяват своевременно.