Благоевград с проектобюджет от над 105 милиона лева

С 14 млн. повече от предходната година

Проектът на Бюджет 2022 на Община Благоевград бе подложен на публично обсъждане. Тази година той е в размер на 105,7 млн. лева, което е с около 14 млн. повече от предходната година. Бюджетът е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2022 година.

Решенията на МС за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година, наредбите, приети от Общински съвет – Благоевград, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Благоевград, както и тенденцията в развитието на собствените приходи.

Планираните местни приходи от данъци в рамките на бюджетната година са в размер на 16,35 млн. лева. Неданъчните приходи са в размер на 14,1 млн. лева, а в тях са включени приходи и доходи от собственост – 2,9 млн.лева, Общински такси – приблизително 9 млн. лева (в това число ТБО – 6,5 млн. лева), глоби, санкции и наказателни лихви – 1 млн. лева, постъпления от продажба на нефинансови активи и концесии – 2,4 млн. лева, други приходи – 1,3 млн. лева. Планираните държавни субсидии под формата на трансфери за 2022 година са в размер на 6,4 млн. лева.В проектобюджета за 2022 година са планирани разходи за местни дейности и такива, които се дофинансират от местни приходи в общ размер на 40,9 млн. лева. За здравеопазване - 305 хил. лева, за социално осигуряване, подпомагане и грижи разходите са 1,7 млн. лева. За функция жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда планирани - 16,2 млн. лева, а за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - 10,1 млн. лева. В проектобюджета са предвидени и разходи за икономически дейности и услуги, в размер на 2,6 млн. лева, а за некласифицирани в другите функции/лихви/ 190 хил. лева.

Проектобюджетът бе представен подробно от заместник-кмета по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова, Борис Механджийски - директор дирекция „Финанси“, инж. Любомир Треновски, директор на дирекция „Планиране на инвестиционната дейност и строителство“, директори на дирекции към Община Благоевград, експерти.Проектобюджетът на Община Благоевград за 2022 г. е публикуван на сайта на Община Благоевград, раздел „Икономика“.