Предстои внедряване на Единната информационна система на съдилищата в Окръжен съд -Благоевград

Пилотното въвеждане ще стартира на 25 юни 2020 година

ЕИСС е централизирана уеб базирана система за съхранение на дела в електронен формат, като достъпът до нея ще се осъществява чрез валиден електронен подпис. Предвижда се системата да осигурява проследимост на делата в реално време, да унифицира правилата и процесите при управлението им, да уеднаквява структурата на въведената информация по делата, да осигурява актуалност и защита на данните.

Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС, общо са: достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи, иницииращи образуване на съдебното производство в електронен вид; подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи, несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи; подаване на молби за издаване на удостоверения.  ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация.

ЕИСС ще бъде интегрирана с Единния портал за електронно правосъдие. Платформата ще може да комуникира и с други системи –ЕИСПП /Единна система за противодействие на престъпността/, НБД “ Население“ и други. В системата е вграден модул за случайно разпределение на делата, тя ще отчита и натовареността на съдиите.

Платформата е част от мащабния проект – „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система“.

Преди системата да бъде пилотно внедрена, ще се осъществи представянето ѝ пред магистрати и съдебни служители от експерти по дейността за разработка на системата .

Пилотното въвеждане ще стартира на 25 юни 2020 година.