Започна приемът на ученици в новосъздаденото спортно училище в Сандански

От 1 август се приемат документи на желаещи да развиват своите умения в областта на футбола, плуването, борбата, джудото и карате –до. Приемът на ученици в новосъздаденото Спортно училище в Сандански се извършва след полагане на изпит за проверка на способностите им по спортна подготовка по един или два вида спорт и след подадено заявление до директора на училището по образец.
Заявленията може да се получат и от деловодството в община Сандански. Кандидатите трябва да имат завършен ІV, V или VІ клас. Общообразователната подготовка се осъществява по учебните планове за прогимназиален етап. Организацията на учебното време е в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми по спортна подготовка. Организацията на учебния ден е целодневна. Учителите и треньорите ще бъдат назначени след приемните изпити с необходимата квалификация за провеждане на качествен учебен процес. Завършилите спортно училище могат да кандидатстват както за всички ученици, завършващи VІІ и VІІІ клас. Съществуват възможности за разкриване на специалности след завършено основно образование и продължаване на средното образование в същото училище, след утвърден план-прием по желани специалности. Училището осигурява безплатно хранене за всички ученици и общежитие за учениците от населените места извън града.
За датата на провеждане на изпитите всеки подал заявление ще бъде уведомен лично.
В момента се извършват ремонтни дейности с цел съдаване на по-добри условия за нуждите на училището. Учебните занятия започват на 1 септември 2011 год.