Две училища от област Благоевград получават финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проектите на Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" – Сандански и на Професионална гимназия по транспорт - гр. Разлог са включени в списъка на одобрените за финансиране по програма „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Близо 200 000лв. ще получат двата екипа за изпълнение на проектите „Разбирам и приемам“ и "Талантливи, толерантни и единни в различията".

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер; подобряване на училищната среда чрез обогатяване с подходящи за възрастта съоръжения и материали за обучение, игри; подобряване на състоянието на сградния фонд, адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес, работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти и други.

Проектните дейности ще се изпълняват до 31.10.2013 г.