Застаряването на населението се отразява върху финансовата стабилност на социалните системи

Застаряването на населението се отразява върху финансовата стабилност на важни социални системи като пазара на труда, пенсионната система, системата на здравеопазването, социалните грижи и образованието. Това каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на Конференция на министрите по въпросите на стареенето във Виена. Форумът е организиран от Икономическата комисия на ООН.
В изказването си министър Младенов постави акцент върху насърчаването на трудовия живот и заетостта, недискриминацията и социално включване на възрастните хора. Възрастните работници попадат сред целевите групи на схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, отбеляза министърът. Той поясни, че се изпълняват операции, в които се включват наети лица над 55-годишна възраст в обучение за обучители и последващото им използване като ментори на новопостъпили работници. Предоставят се и възможности за въвеждане на гъвкаво работно време за възрастните служители, работа на половин работен ден, срещу което със средства по ОПРЧР наетите получават материални стимули под формата на допълнителни трудови възнаграждения.
Министър Младенов представи актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030г.) и Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030г.). През 2011г. в национални и регионални програми и мерки за обучение и заетост са включени над 15 700 лица на възраст над 50 години като техният среден относителен дял е над 35%. Той подчерта, че в периода 2007-2010 г. един от всеки десет включени в операции в сферата на пазара на труда е бил на възраст между 55 и 64-годишна възраст.
Министър Младенов обърна внимание на системата за дългосрочни грижи и социални услуги в България. Очакванията са и реформите в пенсионната система да доведат до положителни резултати за устойчивостта на публичните финанси, отбеляза той.