Педагогическите науки – предпочитани в ЮЗУ Благоевград

"Една от причините е, че завършена докторска програма в областта на педагогиката дава най-високата квалификационна степен на тези, които преподават в училищата“ – коментира за Радио Благоевград проф. Станкова, заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Тя посочи, че сериозен интерес има и в областта на правото. Това са хора, които са в практиката, особено такива, които заемат административни длъжности и едно докторско научно звание допълнително води до повишаване на квалификацията и респективно увеличаване на социалния статус. Към икономиката също има засилен интерес от хора, които работят в различни финансови институции. „В областта на изкуствата имаме повишен интерес от чужденци.

Напоследък има интерес от китайски студенти, които искат да изучават хореография и оперно пеене. Традиционно в психологията имаме голям интерес от кандидати от Република Гърция. И в двете докторски програми „Педагогика и възрастова психология“ и „Трудова и организационна психология“ изключително висок интерес имаме от кандидати от Република Гърция“ – сподели още проф. Станкова.

Общо 83 места за докторанти, 62 за редовни докторанти и 21 места за докторанти в задочна форма на обучение, обяви ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Кандидатите за докторски програми трябва да подадат своите документи в срок от два месеца. Необходимите документи са заявление до ректора в свободен текст; автобиография европейски образец; диплома за завършена образователна квалификационна степен „магистър“ и удостоверение за нея; удостоверение за  признато висше образование, ако дипломата е издадена от чужбина, мотивационно писмо за участие в конкурса; медицинско свидетелство; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област; документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 лв.