Прилагат нов метод за маркиране на зарибителния материал

По време на последното от ежегодните ловностопански мероприятия на територията на Югозападно държавно предприятие беше приложен методът за маркиране на 20% (1500 бр.) от зарибителния материал, предвиден за разселване. Това се прави с цел да се прецени успеваемостта на зарибяването, като най-късно до края на 2023 г. ще бъдат направени контролни улови (чрез електроулов), при които да се отчете броя на установените маркирани екземпляри. Според получените резултати се изчислява оцеляемостта и нарастването на отделните индивиди балканска пъстърва. 

Маркирането беше извършено в района на планината Витоша, на чиято територия попада ТП „ДЛС Витошко-Студена“, тъй като нивата на реките там не са от най-пълноводните в страната, за разлика от Рило-Родопския масив, където оцеляемостта на рибките може да бъде компроментирана. Маркирането се осъществи от ихтиолози от Националния природонаучен музей в София. Това става с оцветени еластомерни маркери и се състои в подкожно инжектиране на флуоресцентен еластомер. 

Маркирането се извърши еднократно в условията на рибовъдното стопанство „Тошков чарк“, преди транспортирането на рибките до местата за зарибяване. Ако резултатите са добри, се предвижда методиката да бъде приложена и в други поделения на ЮЗДП през следващите години.