Решения от закритото извънредно заседание на Общински съвет Благоевград

Сесията се проведе при закрити врати предвид усложнената епидемиологична обстановка. Общинските съветници гласуваха промени в Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

Общинският съвет взе решение за промени на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за тази година, както и решение  за намаляване на размера на наемни вноски и концесионни плащания на наемателите и концесионерите на общински нежилищни имоти и търговски обекти във връзка с пандемията. Гласува се предложение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. 
Бяха отпуснати еднократни финансови помощи на жители на община Благоевград, както и одобрени средства за финансиране на процедури „Инвитро“. Общински съвет одобри и предложения за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти.

Дадено беше съгласие за разрешаване изработване на ПУП-изменение плана  за регулация и ПУП-парцеларен план на парцели в Община Благоевград. 
В точка разни беше включен дебат във връзка с вземане на неотложни решения от страна на Общинския съвет в борбата за преодоляване на кризата с пандемията.