Съдия Калина Иванова е номинирана за председател на Районен съд - Благоевград

Общото събрание на съдиите в Районен съд –Благоевград  номинира за председател на съда по реда на Закона за съдебната власт, съдия Калина Иванова, която в момента изпълнява функциите на административен ръководител в съдебната институция.  

Кандидатурата на съдия Иванова бе издигната  от колегите й  в рамките на открита конкурсна процедура  за назначаване на нов председател на съда, обявена с  решение на СК на ВСС през 2023г. Като мотив за номинирането на съдия Иванова за административен ръководител на Районен съд–Благоевград,  съдиите посочиха нейните доказани високи професионални, нравствени и лидерски качества.
Съдия Иванова има съдийски стаж в съдебната система на страната повече от 20 години, отлична атестационна  оценка и най-високият ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Тя е дългогодишен наказателен съдия, един от  най-старшите съдии в съдебната институция  и се ползва  с уважение  сред на колегите си, заради което  и всички присъстващи магистрати на събранието, изразиха положителна оценка за работата й като й.ф административен ръководител на съда  до момента.

Съдиите откроиха като добра нейна практика ангажирането на всички желаещи магистрати в оптимизиране организацията и работата на съда, чрез участие в работни срещи, общи събрания, атестационни и конкурсни комисии, актуализиране и разработване на вътрешни правила за подобряване и улесняване на  работните процеси и дейността на съдиите и служителите в полза на гражданите и  потребителите на съдебни административни услуги.

Посочено бе, че  под нейно ръководство  е  подобрена работната атмосфера, работата на съдебните служби, подобрена е комуникацията  между самите магистрати в Районен съд–Благоевград, както и комуникацията на съда с  прокуратурата,  с  Окръжен съд –Благоевград и с Адвокатска колегия- Благоевград, което е в полза на съвместната работа и инициативи. Отбелязано бе и, че именно в периода, в който съдия Иванова е и.ф. ръководител на съда, са организирани чрез НИП и няколко  посещения  на европейски делегации от съдии и прокурори за запознаването им с добри практики  в работата на Районен съд – Благоевград и РП-Благоевград, на които посещения двете институции са били съвместни домакини.

Предстои  направеното  предложение за председател на съда от съдиите в Районен съд-Благоевград, да бъде изпратено  на вниманието на Съдийска колегия на ВСС, която в рамките  на обявената конкурсна процедура е компетентният орган да определи и назначи новият  председател на Районен съд –Благоевград .