Статистика за престъпленията, обвиняемите и осъдени лица през 2018 г. в Област Благоевград

През 2018 г. в област Благоевград са приключили делата за 1 602 извършени престъпления. Делата за 466 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 835 - с условно осъждане, за 48 - с оправдаване, за 13 - с прекратяване, и за 240 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 301 извършени престъпления, което е повече с 1.0% в сравнение с 2017 година. 

Броят на обвиняемите лица в областта през 2018 г. е 1 528, от които: 
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 426 лица (27.9% от общия брой на обвиняемите); 
• условно осъдени са 804 лица, или 52.6 % от общия брой на обвиняемите; 
• освободени от наказателна отговорност са 238 лица, или 15.6% от общия брой на обвиняемите; 
• оправдателна присъда са получили 46 обвиняеми лица (3.0%); 
• на 14 лица (0.9%) делата са прекратени. 
 

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица в област Благоевград през периода 2014 - 2018 година

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица в област Благоевград през периода 2014 - 2018 година
 

През 2018 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 230. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 0.9%.
Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) съставляват 3.3% от всички осъдени лица и достигат 41. 
     
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления
През 2018 г. с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления. През 2018 г. с осъждане са завършили 666 общоопасни престъпления, или 51.2% от всички престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 625, или 50.8% от всички осъдени лица. Спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 4.2% при престъпленията и с 6.3% на лицата, осъдени за общоопасни престъпления.

Престъпления против собствеността 
През 2018 г. престъпленията против собствеността, които са завършили с осъждане, са 202, или 15.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. В сравнение с 2017 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане за този вид престъпления, намаляват с 6.5%. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 207, като спрямо 2017 г. се отбелязва намаление с 16.2%.

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 
През 2018 г. с осъждане са завършили 133 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което представлява 10.2% от всички наказани престъпления. За този вид престъпления са осъдени 131 лица, или 10.7% от общия брой осъдени лица. 

Престъпления против личността
Престъпленията против личността, завършили с осъждане, през 2018 г. са 85, или 6.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 80. Спрямо 2017 г. се наблюдава нарастване на броя на престъпленията и на осъдените лица съответно - с  2.4 и 2.6%.
Документни престъпления 

През 2018 г. се наблюдава увеличение с 52.7% спрямо предходната година на документните престъпления, завършили с осъждане и те достигат до 84. Нараства и броя на осъдените за този вид престъпления лица - до 65 през 2018 г. , като увеличението е 30.0%.
Осъдени лица за други видове престъпления 

През 2018 г. са осъдени за извършването на:
•  Престъпления против стопанството - 68 лица (5.5% от всички осъдени)
•  Престъпления против брака, семейството и младежта - 44 лица (3.6%)
•  Престъпления против реда и общественото спокойствие - 10 лица (0.8%)

Осъдени лица по пол и възраст
Разпределението на осъдените през 2018 г. лица по пол и възраст е следното:
Броят на осъдените мъже през 2018 г. е 1 142, или 92.8% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 - 39 години - 321 лица, или 28.1%.
Осъдените жени са 88, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 - 39 години (33 лица), или 37.5% от общия брой на осъдените жени. 

Структура на осъдените лица по възраст в област Благоевград  през 2018 година

Фиг. 2. Структура на осъдените лица по възраст в област Благоевград през 2018 година
 

Осъдени лица по наложени наказания 

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2018 г. те са 991, или 80.6% от общия брой на осъдените лица.

Осъдени на лишаване от свобода в област Благоевград през 2018 година!

Осъдени на лишаване от свобода в област Благоевград през 2018 година!

Наказанието „пробация” е наложено на 165 лица (13.4% от всички осъдени), а „глоба” - на 65 лица (5.3%). На „обществено порицание” са осъдени 9 лица (0.7%).