Share |

Рекордно понижение на среднопретеглената годишна доходност

Рекордно понижение на среднопретеглената годишна доходност до 4,40% бе регистрирано на проведения вчера, 19 септември, аукцион за продажба на 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Постигнатата доходност на общото заявено количество книжа е 4,48%. При предходното преотваряне на седемгодишната облигация (15 август т.г.) отбелязаната доходност бе 4,53%, а най-високата доходност по тази емисия беше 6,09%, регистрирана през май 2010 година. Постигнатата доходност по емисията е по-добра от стойността на текущата доходност на деноминираните в евро еврооблигации със сходен остатъчен матуритет на Унгария (6,03%) и Турция (4,83%).
Заявените поръчки за участие в аукциона достигнаха размер от над 160 млн. лв. и близо три пъти превишиха предложеното количество от 55 млн. лева. Резултатът от анализа на инвеститорската база е силно позитивен - освен банките, които са придобили около 34,4% от общия заявен и одобрен номинал, засилен интерес се наблюдава и от институционалните инвеститори, сред които пенсионни фондове с 20,8%, застрахователни и животозастрахователни дружества с 20,7% и други инвеститори с дял от 24,1%.
На четвърти пореден аукцион за продажба на ДЦК се отбелязват най-ниски стойности на доходността на облигациите със средносрочен и дългосрочен матуритет. Тази оценка на пазарните участници е важна подкрепа за провежданата политика на фискална консолидация и бюджетна дисциплина.
След повишението в края на месец юли на суверенния кредитен рейтинг на Република България от агенция Moody's с една стъпка до Ваа2, се наблюдава отчетлива тенденция за намаление на доходността на вътрешния държавен дълг на първичен пазар във всички матуритетни сегменти. На фона на силната несигурност на пазарите на държавен дълг в Европа, тези резултати са своеобразна оценка на инвестиционната общност за провежданата от правителството цялостна макроикономическа политика в България.

eXTReMe Tracker