Share |

Министерството на финансите представи за обсъждане проектобюджета за 2012 година

Министерството на финансите представи днес за междуведомствено съгласуване и пред социалните партньори законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

При съставянето на Бюджет’2012 са следвани приоритетите на правителството за спазване на определените фискални цели, изграждане на модерна инфраструктура и развитие на регионите, образование и култура, растеж на икономиката и подобряване на качеството на живот.

Последните икономически и финансови събития в европейски и световен мащаб станаха причина за ревизиране на макроикономическата прогноза за растежа на националната икономика като прогнозният ръст е за 2,9% от БВП.

С проекта се ревизира фискалната цел за 2012 г., като се залага дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,35% от БВП, без да се променя поетият ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Планираната фискална позиция през 2012 г. се предвижда да бъде постигната при размер на приходите по КФП от 35,2% от БВП и размер на разходите по КФП от 36,5% от БВП. Допълнителната фискална консолидация е буфер, който ще позволи да се ограничат негативните ефекти върху бюджета в резултат на забавения тренд на икономическия растеж и на осъществяващата се промяна в структурата му.

При разработването на бюджетната рамка за 2012 г. усилията са насочени към обезпечаване с национален ресурс на реализацията на програми и дейности в областта на образованието и културата за сметка на редуциране на средствата за отбрана, сигурност и вътрешен ред при осигуряване финансирането на основните функции в тези сектори. Паралелно с бюджетната процедура Министерството на финансите постигна консенсус в рамките на широк политически диалог относно фискалните правила, обединени в „Пакта за финансова стабилност”.Те гарантират в дългосрочен план макроикономическа и финансова устойчивост на страната.

През 2012 г. секторите, стимулиращи икономическия растеж - строеж на пътна, екологична и комунална инфраструктура, културно-историческо наследство, наука и образование, получават сериозна финансова подкрепа от оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

И през следващата година България ще остане сред страните в ЕС с една от най-ниските стойности на показателя консолидиран държавен дълг към БВП. През 2012 г. се очаква нарастване на темпа на увеличение на съотношението на консолидиран държавен дълг към БВП и достигане на стойности от около 19 процента.

http://www.minfin.bg/bg/page/646

eXTReMe Tracker