Share |

Международен ден на мигранта

Отбелязва се от 2000 г. с резолюция 55/93 на Общото събрание на ООН от 4 декември 2000 г. Годишнина от приемането /1990/ на Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства.

Миграцията е преместване на хора с цел смяна на местоживеенето.

Миграциите могат да бъдат:

- Вътрешни - преместване на хора в границите на държавата, което в българския език е възприето да се нарича с общата дума миграция;
- Външни - преместване на хора извън общността им - държавата, континента.

По отношение на трайността си миграциите биват:

- Временни - сезонни или с намерение за няколко години;
- Трайни (постоянни) - с намерение за продължителен период от време, понякога за цял живот.

И временните и трайните миграции в редица случаи се оказват, че са станали трайни или се превръщат във временни.По отношение на формите на миграция, външните миграции биват:

- Емиграция - напускане на местоживеенето;
- Миграция - пристигане на ново местоживеене;
- Реемиграция - завръщане след временна емиграция;
- Бежанство - емиграция, която става нерегламентирано, чрез бягство;
- Репатрация - насилствено връщане на емигранти, организирано от държавата от която емигрират на основа на споразумение с държавата, в която имигрират.
- Депортация - насилствено връщане на имигранти.

Вътрешната миграция може да се осъществи и по обективни причини, каквато е:

- Евакуация - временно или постоянно преместване на големи групи хора за избягване на някаква опасност или рязко влошаване на условията за живот (пожар, наводнение, заметресение, вулканична дейност, производствени и екологични катастрофи, военни действия и др.

И при вътрешната и при външната миграция е възможно насилствено изселване и преселване - преместване на отделни личности, малки или големи групи хора на основание на държавни решения или международни споразумения.

Особено явление е вътрешната миграция, особено от селото към града или от малкия към големия град.

Мобилността на хората в трудоспособна възраст е важен фактор от гледна точка на икономиката и спомага за намаляване на безработицата и подобряване на доходите като проблем на личността и семейството. От друга страна, вътрешната миграция може да причини обезлюдяване на цели региони или силно влошаване на икономическото им състояние.

eXTReMe Tracker