Share |

Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е в размер на 5,0 млрд. лева

Бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа е отрицателно в размер на 1 582,2 млн. лв. или 2,1% от прогнозния БВП. Отчетеният дефицит е значително по-нисък от разчетения към ЗДБРБ за 2011 г., който е 1 963,0 млн. лв. или 2,5% от БВП. Отрицателното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 750,0 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 167,9 млн. лева. За сравнение, дефицитът за 2010 г. бе в размер на 2 822,8 млн. лв. или 4% от БВП. За 2011 г. бюджетната позиция се подобрява номинално с 1 240,6 млн. лв., или с 1,9 п.п. от БВП.

Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2011 г. са в размер на 25 378,0 млн. лв. или 33,3% от БВП, което представлява изпълнение от 96,8 на сто на годишните разчети. Изпълнението на параметрите в частта на данъчните и неданъчните приходи е много близко до планираното за годината. Отчетените данъчни приходи представляват 99,5 на сто от планираните с разчетите към ЗДБРБ за 2011 г., а неданъчните – 101,0 на сто. В номинален размер данъчните приходи възлизат на 20 591,9 млн. лв. или 27,0 % от БВП, а неданъчните приходи и помощите са в размер на 4 786,1 млн. лв. или 6,3 % от БВП.
В номинален размер приходите от преките данъци възлизат на 3 675,6 млн. лв. или 96,9 % от планираните за годината, приходите от косвени данъци са в размер на 10 624,6 млн. лв. или 102,2 % спрямо годишния разчет, а постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 792,0 млн. лв., или 103,2 на сто спрямо разчета за 2011 година. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2011 г. са в размер на 5 499,6 млн. лв., или 95,8 % от планираните за годината. Постъпилите неданъчни приходи и помощи към 31.12.2011 г. са в размер на 4 786,1 млн. лв., което е 86,9 на сто от годишните разчети.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за 2011 г. са в размер на 26 960,2 млн. лв., което представлява 95,7 % от годишния разчет. Разгледани по икономически елементи разходите по консолидирания бюджет са както следва: текущите нелихвени разходи в размер на 22 563,1 млн. лв., лихвените разходи – 546,9 млн. лв. и капиталови разходи – 3 071,0 млн. лева.

Частта от вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2011 г. от централния бюджет възлиза на 779, 2 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 декември 2011 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

eXTReMe Tracker