Share |

Неделчева призовава за прилагането на принципа "равно заплащане за равен труд

В Европейския съюз жените са все още жертви на дискриминация по отношение на приходите и заетостта

Българският евродепутат Мария Неделчева информира, че според докладите на Европейската комисия, индикаторът за разликата в заплащането между мъжете и жените (GPG индикатор) показва разлика от 16,4% в полза на мъжете. Освен това, GPG индикаторът е различен за отделните страни-членки и варира от 1,9% в Полша, 15,3% в България до 25,5% в Австрия. Тези цифри показват, че днес в Европейския съюз жените са все още жертви на дискриминация по отношение на приходите и заетостта. Затова въпросът, който Неделчева поставя е защо все още има разлика в заплащането между мъжете и жените, след като още с Договора за създаване на Европейската общност от 1957 г. се установява принципът на равно заплащане за равен труд.

„Наистина, съществуват няколко директиви и резолюции на Съвета, Европейския парламент и Комисията от 1957 г., които определят законодателната рамка за държавите-членки по отношение на преодоляването на разликата в заплащането между мъжете и жените. Въпреки това много държави-членки все още не разполагат с ясно законодателство по този въпрос”, подчертава Мария Неделчева.

Според българския евродепутат органите на ЕС са длъжни да реагират. Тя призовава европейските власти да поемат своята отговорност за борба с дискриминацията срещу жените чрез разработването на конкретни и целенасочени мерки за осигуряване прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд. Факт е, че институциите на ЕС трябва да играят ключова роля за равенството между мъжете и жените на всяко едно равнище. За Мария Неделчева "институциите на ЕС не само имат задължението да информират и привлекат вниманието на общественото мнение, а трябва да разработят и приложат мерки за подобряването на състоянието на жените и тяхното място в обществото като цяло. Държавите- членки трябва да се ангажират с разработване и насърчаване на цялото законодателство, от което имат нужда, за гарантиране равенството между мъжете и жените чрез решаване на проблема с дискриминацията.”

Като координатор на ЕНП за правата на жените и равенство на половете в Европейския парламент евродепутатът Мария Неделчева ще следи отблизо работата на институциите на ЕС по този ключов въпрос за "равното заплащане за равен труд" и ще го включи в основните си приоритети за 2012 г.

eXTReMe Tracker