Share |

Министерство на финансите предоставя безплатен софтуер на общините

За обработка на местни данъци и такси

Вече 118 общини използват софтуера за обработка на местни данъци и такси „Матеус“.

Програмният продукт е разработен от „Информационно обслужване“ АД по поръчка на Министерство на финансите и се предоставя безплатно на местните власти.

Софтуерът отговаря на целите на Министерство на финансите, свързани с намаляването на разплащанията в брой и може да обработва плащания и чрез ПОС терминали. „Матеус“ създава единен и модерен интерфейс за работа в общинските данъчни служби, като позволява на общинската администрация да улесни комуникацията с клиентите си и да подобри качеството на обслужване. Засега софтуерът позволява администриране само на местните данъци и такси, като към системата е разработено и уеб базирано приложение, позволяващо онлайн проверка на задълженията на данъчно задължено лице към съответната община. Услугата работи в реално време и може успешно да замести изпращането на хартиени съобщения до данъчно задължените лица.

Програмният продъкт „Матеус“ позволява лесно администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност. В новата система има изграден единен регистър на данъчно задължените лица и е създадена връзка между физическо лице и собственик на ЕТ, като тя поддържа различни по вид идентификационни номера, като ЕГН, ЛНЧ, и БУЛСТАТ. След предстоящото интегриране със служби като ЕСГРАОН, Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, тя ще се превърне във важна част от електронното управление в България.

В бъдеще Информационната система на общините ще разполага и с модул, който ще поддържа централизирана информация за задължения по местни данъци и такси в общините в страната. В него ще има данни за ползвани облекчения в различни общини и възможност за достъп с електронен подпис или eID. Централизацията на информацията ще позволи преглед на задълженията за данъчно задължени лица във всички общини на страната, проверка за неправомерно ползване на облекчения в повече от една община и събиране на обобщена информация за задълженията и приходите от местни данъци и такси в страната.

Системата “Матеус” е базирана на “облачни” технологии, които позволяват инсталиране, както при клиента, така и в център за данни на Информационно обслужване. В момента Информационно обслужване работи по два договора с общини за предоставяне на Матеус в “облака”.

eXTReMe Tracker