Share |

НП „Рила” печели 22 млн. лв. по проект за опазване на езерата

Проект за устойчиво управление е спечелила дирекцията на НП „Рила” – Благоевград.

Това обяви пред журналисти министърът на околната среда и водите Нона Караджова на брифинг, проведен на открито до езерото Бъбрека в циркуса на Седемте рилски езера.

Проектът е на стойност 22 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда”. Той предвижда дейности, свързани с възстановяване на природните местообитания в парка, опазване и поддържане на популациите на дивата флора и фауна, поддържане на езерните екосистеми, развитие и подобряване на посетителската инфраструктура (обезопасяване, обновяване и ремонт на туристически маршрути, както и изграждане на нови, подмяна на информационните табели и маркировката в парка, ремонт на пътната мрежа). Предвижда се също подобряване на инфраструктурата за превенция на пожари (почистване на противопожарни просеки), развитие на интерпретативни и образователни програми за посетителите, оптимизация на управлението на парка, включваща и изработване на нов План за управление на НП „Рила” и на резерват „Риломанастирска гора”.

Дейностите по проекта трябва да бъдат завършени до края на 2014 г. В резултат на изпълнението им в циркуса на Седемте езера ще бъдат постигнати основните цели за управлението на природния комплекс - ще бъде обновена цялата посетителска инфраструктура в циркуса, като едновременно ще бъдат възстановени и чувствителните високопланински местообитания и езерните екосистеми. С това ще бъдат постигнати необходимите условия за трайно опазване на природата в циркуса.

eXTReMe Tracker