Share |

Общините Сандански и Разлог с възможност за безвъзмездно финансиране по нова схема на МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II".

Допустими кандидати по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 28 общини, сред които от област Благоевград попадат Сандански и Разлог. По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска участието на партньори.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.;

Изготвяне на екологична оценка (ЕО), съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;

Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Кандидатстването по настоящата схема се осъществява изцяло по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) на електронен адрес https://eumis.government.bg/.

Проектните предложения ще се оценяват без сформиране на оценителна комисия, като веднага след получаването на проектното предложение, УО на ОПРР ще стартира отделна процедура по неговата оценка.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 април 2013 г. 16:00 ч.

Пълният комплект от документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет адреси: www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu, www.eufunds.bg и https://eumis.government.bg.

eXTReMe Tracker