Share |

Европейска комисия предвижда нови ставки за труд в бъдещата програма „Еразъм за всички”

В регулаторната рамка на „Хоризонт 2020“, която е в процес на обсъждане, Комисията предвижда възстановяване на реалните преки разходи

Намерението си ЕК заявява в писмен отговор до българския евродепутат Мария Габриел, която през декември 2012 г. настоя за по-справедливо разпределение на средствата по образователни и обучителни програми между държавите-членки.

Тогава тя подчерта, че неравностойното заплащане по някои програми влияе пряко върху конкурентоспособността на българските фирми, задълбочава последствията от икономическата криза и води до постоянен дефицит на качествени експерти, учени и бизнесмени.

В отговора на ЕК се посочва, че максималният размер на дневната ставка за персонал за 2012 г. и 2013 г. във връзка с програмата „Учене през целия живот“ е определен въз основа на резултатите от статистическо проучване, проведено през 2011 г. За 2013 г. е въведен нов механизъм за стабилизиране на разходите за персонала, с който се ограничават разликите между годините до 20 %, като 2011 г. се използва за референтната стойност. Така максималният допустим размер на дневната ставка за персонал за българските изследователи е нараснал от 26 евро през 2012 г. на 60 евро през 2013 г. За сравнение, същата категория участници в Белгия получават 360 евро на ден.

За бъдещата програма „Еразъм за всички“ Комисията разработва нови ставки съгласно разпоредбите на Финансовия регламент и Правилата за прилагането му.

В регулаторната рамка на „Хоризонт 2020“, която понастоящем е в процес на обсъждане, Комисията предвижда възстановяване на реалните преки разходи. Също така Съветът предлага да могат да се добавят допълнителни плащания (бонуси) — до максимум 8 000 евро годишно на човек. Съгласно максималните ставки за възстановяване на разходи заплатата и бонусите, платени на изследователя, са допустими за финансиране. Не е ясно дали споменатото връщане на суми е вследствие на одит, заявява Комисията. По време на одитната процедура на участниците се предоставя достатъчна възможност да представят аргументи и да обосноват факта, че разходите са допустими.
Що се отнася до програма „Хоризонт 2020“, финансова информация ще бъде разпространена чрез специализирани уебстраници, на редовните срещи с юридическите и финансовите лица за контакт на национално равнище, чрез информационната служба за изследвания, както и чрез обяснителните финансови насоки, посочва Европейска комисия.

eXTReMe Tracker