Share |

Пари от Европа за възрастни и лица с увреждания през 2016г.

Ново Защитено жилище за хора с умствена изостаналост над 18-годишна възраст стартира дейността си в началото на 2016 г. в санданското село Вълково. Инфраструктурата е изградена по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, община Сандански” по ОП „Регионално развитие“, а разкриването на новата социална услуга е финансирано с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. - „Разкриване на социални услуги – ново начало за децата и младежите с увреждания ”

Грижата за деца, изведени от домове, за възрастни и хора с увреждания, нуждаещи се от подкрепа, ще продължи да получава финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и през 2016г. Съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПРЧР през тази година е планирано обявяването на процедура „Активно включване“. Целта на процедурата е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, както и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи. Освен това, ще бъде предоставена възможност за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Възможности за възрастните хора и хората с увреждания през тази година ще има и по операция „Независим живот”. Тя допълва и надгражда схемите „Помощ в дома“ и „Алтернативи“, както и други мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Операцията цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване. Възрастните хора и лицата с увреждания ще имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности. Очаква се по операцията да бъдат обхванати 16 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, като най-малко 14 000 от тях да получат достъп до интегрирани услуги.

До 7-ми март 2016 г. лица с увреждания могат да кандидатстват и пред Агенцията за хората с увреждания за финансиране на собствени проекти, целящи започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. В конкурса могат да се включат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица. Максималният размер на субсидията е до 20 000 лева. Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2016 год. в Агенцията за хора с увреждания.

eXTReMe Tracker