Share |

Безвъзмездна финансова подкрепа за млади предприемачи

Министерство на икономиката стартира проект „Техностарт 2- Насърчаване на иновационната активност на младите хора“, като отпуснатите средства са на обща стойност 297 000 лв., съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Средствата са насочени към стартиращи фирми в сферата на преработващата промишлеността и научната и развойна дейност. Дейността на организацията трябва да бъде обоснована в бизнесплан, акцентиращ върху жизнеспособност и иновативност в бизнеса.

Безвъзмездното финансово подпомагане е в рамките на 90 % от общия размер на финансиране или до 19 800 лв. за всеки одобрен бизнесплан. Собственият принос трябва да бъде 10 % или 2 200 лв. при регистриране на нова фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията.

По проекта могат да кандидатстват студенти, докторанти или дипломирали се такива през учебната 2015 – 2016 година, като целта е стимулиране на младите предприемачи.

Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" № 8 или по пощата, като крайният срок за прием на проектни предложения е на 17 октомври 2016 г.

eXTReMe Tracker