Share |

До 20 юни е срокът за подаване на документи за промяна на предназначението на земеделски територии в община Разлог

За улеснение на гражданите е изложен списък във фронт офиса на Община Разлог на земеделските територии, придобили характеристика на гора в кадастралната карта и картата на възстановената собственост. Списъкът е в изпълнение на § 49, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на Закона на горите. Имотите са със следните характеристики:

1.Имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица, които към 1 март 1991 година са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения, но не са отразени като такива в картата на възстановената собственост;

2.Имоти, които са възстановени или придобити по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразени върху кадастралната карта или върху картата на възстановената собственост като земеделски територии, но са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения преди 1 март 1991 година;

3.Имоти, държавна и общинска собственост, придобили характеристиката на гора.

Подробната информация за вида на горите, дървесния вид, възрастта и залесената площ от имота се намира в кметствата на съответното землище и в Общинска служба по земеделие-гр. Разлог.
В срок до 20 юни собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена от министъра на земеделието и храните. Възраженията се представят в деловодството на РДГ-Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Васил Коритаров“ №2.

eXTReMe Tracker